Opplæring

Trinn 1. Trafikalt Grunnkurs.

 • Dette kurset må du fullføre før du kan begynne den praktiske opplæringen. Undervisningen på dette trinnet er hovedsakelig rettet mot risikoforståelse og trafikksystemet.
  Kurset er felles for opplæringen til alle lette førerkortklasser og det skal bidra til å gi deg en grunnleggende forståelse for bilkjøring. Kurset er på 17 timer og er obligatorisk.
 • 1.1 Trafikkopplæringen
  1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
  1.3 Mennesket i trafikken
  1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
  1.5 Førstehjelp
  1.6 Tiltak ved trafikkulykke
  1.7 Mørkekjøring 
 • Trinn 2. Grunnleggende Opplæring
 • På dette trinnet skal du i fred og ro lære å beherske bilen rent kjøreteknisk, uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter.
  Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.
 • 2.1 Førerkort og føreropplæring
  2.2 Bilens oppbygging med tanke på sikkerhet og miljø
  2.3 Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomi
  2.4 Mennesket og informasjonsinnhenting
  2.5 Gjøre klar for å kjøre
  2.6.1 Igangsetting og stans
  2.6.2 Krypekjøring
  2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems
  2.6.4 Bakkestart med fotbrems
  2.6.5 Kort stans ny start i motbakke
  2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål
  2.7.2 Høyresving
  2.7.3 Venstresving
  2.7.4 Giring og bremsing
  2.7.5 Normalbremsing og normal- akselerasjon
  2.7.6 Stans ved angitt sted
  2.7.7 Kort stans - ny start
  2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor- og motbakke
  2.7.9 Valg av gir etter bremsing
  2.8 Rygging, vending og parkering
  2.9 Grunnleggende kjøretøybehandling under sammenhengende kjøring
  2.10 Sikkerhetskontroll
  2.11 Obligatorisk veiledningstime 
 • Trinn 3. Trafikal del
 • Du skal lære deg å beherske kjøringen i variert trafikk på dette trinnet. Du må også tilegne deg kunnskap om bestemmelser i vegtrafikkloven som regulerer kjøringen.
  Når du fullfører trinnet, skal ferdighetene dine være så gode at du kan kjøre selvstendig. I klasse B er sikkerhetskurs på bane obligatorisk. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.
 • 3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger
  3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
  3.3 Atferd i trafikken
  3.4.1 Informasjonsinnhenting - vegkryss
  3.4.2 Kjøring mellom kryss (myke trafikanter, hindringer, skilt og oppm.)
  3.5.1 Kjøring i bolig/tettsted- og bymiljø
  3.5.2 Kjøring på flerfeltsveg (overblikk, feltskifte, feltvalg)
  3.5.3 Envegskjøring
  3.5.4 Kjøring i rundkjøring
  3.5.5 Kjøring i tett trafikk
  3.5.6 Kjøring i lyskryss
  3.6.1 Kjøreteknikk på landeveg
  3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart
  3.6.3 Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet framover
  3.6.4 Kurvekjøring ( fart, svingpunkt og plassering)
  3.6.5 Skifte av plass/felt, fartsøkning og nedbremsing (nød-/normal)
  3.6.6 Inn- og utkjøring større veg
  3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring
  3.7.2 Overblikk, forutsigbarhet og avvikling
  3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko
  3.8.1 Sikkerhetskurs bane. Mål og forventninger 
  3.8.2 Sikring av personer og gods 
  3.8.3 Bremsing ulikt underlag 
  3.8.4 Kjøring i sving på glatt føre   
  3.8.5 Oppsummering og refleksjon 
  3.9 Obligatorisk veiledningstime 
 • Trinn 4. Avsluttende Opplæring
 • Målene er på dette siste trinnet er særlig innrettet mot risikoforståelse, kunnskap om regler og innsikt i trafikken som system. 
  Disse temaene skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om de vektlegges spesielt i det første og siste trinnet. Sikkerhetskurs på veg er obligatorisk.
 • 4.1.1 Sikkerhetskurs på veg
  4.1.2 Kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner
  4.1.3 Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø
  4.1.4 Refleksjon og oppsummering